Представники Дніпропетровської області - Дніпропетровщині Дніпропетровськ " Ліра лтд"

Представники Дніпропетровської області у виборчому списку Севернюк Володимир Васильович (№5 у виборчо-му списку)
1949 року народження, освіта вища, проживає в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, голова Спосте-режної ради холдингової компанії АвтоКрАЗ, генеральний директор Криворізького представництва УСПП, безпартій-ний
Пащенко Анатолій Петрович (№30 у виборчому списку)
1955 року народження, освіта вища, проживає в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, голова Дніпропетровської обласної організації Демократичної партії України, член Демократичної партії України
Категоренко Олександр Іванович (№33 у виборчо-му списку)
1949 року народження, освіта вища, проживає в м. Дніпропетровську, генеральний директор Дніпропетров-ського товариства з обмеженою відповідальністю Комін-центр Сервіс, Лтд , член партії “Демократичний союз”
Адамян Сергій Погосович (№34 у виборчому спи-ску)
1965 року народження, освіта вища, проживає в м. Дніпропетровську, директор товариства з обмеженою відповідальністю ТПГ Укртехінвест, член партії “Демокра-тичний союз”
Клюєвська Олена Петрівна (№95 у виборчому списку)
1963 року народження, освіта вища, проживає в м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, директор загальноосвітньої школи № 34, член Демократичної партії України
Мясникова Людмила Миколаївна (№115 у вибор-чому списку)
1971 року народження, освіта вища, проживає в смт Солоне Дніпропетровської області, керівник відділу у справах молоді та спорту Солоненської районної держав-ної адміністрації Дніпропетровської області, член Демо-кратичної партії України
Щербина Олександр Петрович (№120 у виборчому списку)
1947 року народження, освіта вища, проживає в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, заступник дирек-тора по кадрах Криворізького державного гірнично-мета-лургійного комбінату, член партії “Демократичний союз”
Сокол Зінаїда Григорівна (№123 у виборчому спи-ску)
1936 року народження, освіта вища, проживає в м. Павлоград Дніпропетровської області, пенсіонерка, член Демократичної партії України
Дишловий Сергій Іванович (№135 у виборчому списку)
1953 року народження, освіта вища, проживає в м. Дніпропетровську, фінансовий директор колективного підприємства “Овен”, член Демократичної партії України
Мороз Олександр Григорович (№140 у виборчому списку)
1954 року народження, освіта середня спеціальна, проживає в м. Дніпропетровську, голова ради Дніпропет-ровської міської організації партії “Демократичний союз”, член партії “Демократичний союз”
Булик Оксана Василівна (№154 у виборчому спи-ску)
1971 року народження, освіта вища, проживає в м. Павлоград Дніпропетровської області, голова ради Пав-лоградської міської організації партії “Демократичний со-юз”, член партії “Демократичний союз”
Зубенко Юрій Миколайович (№157 у виборчому списку)
1954 року народження, освіта середня спеціальна, проживає в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, пен-сіонер, член Демократичної партії України
Галаган Раїса Григорівна (№188 у виборчому спи-ску)
1956 року народження, освіта вища, проживає в м. П’ятихатки Дніпропетровської області, перший заступ-ник голови П’ятихатської районної державної адміністра-ції Дніпропетровської області, безпартійна
Дулінова Надія Павлівна (№193 у виборчому спи-ску)
1955 року народження, освіта вища, проживає в с. Троїцьке Петропавлівського району Дніпропетровської області, директор Троїцької загальноосвітньої школи, член Демократичної партії України

Представники виборчого блоку на мажоритарних округах Дніпропетровської області Трайдук Микола Федорович (виборчий округ №33)
1951 року народження, освіта вища, проживає в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, голова Дзержин-ського райвиконкому Криворізької міської ради, член пар-тії “Демократичний союз”
Дорофєєва Неля Іванівна (виборчий округ №35)
1946 року народження, освіта вища, проживає в м. Нікополь Дніпропетровської області, директор жіночої гімназії “Едем”, член партії “Демократичний союз”
Писаренко Віктор Миколайович (виборчий округ №39)
1964 року народження, освіта вища, проживає в с. Червоний Лиман Покровського району Дніпропетров-ської області, лікар центральної районної лікарні, Покров-ський район, смт Покровське, член партії “Демократичний союз”
Виборчий блок “За єдину Україну!” Дата реєстрації
15.12.2001
Склад: Аграрна партія України
^ Народно-демократична партія

Партія промисловців і підприємців України

Партія регіонів

Політична партія “Трудова Україна”

Передвиборча програма


“^ ЗА ЄДИНУ УКРАЇНУ!” - БЛОК, ЯКИЙ ЄДНАЄ!

На рубежі століть Україна утвердилась як суверенна соборна держава, надійний міжнародний партнер. Долаєть-ся довготривала криза, країна впевнено стала на шлях еко-номічного зростання та політичної стабілізації, відбува-ються позитивні зрушення у настроях і очікуваннях людей. На часі - масштабні завдання!

Їх вирішення неможливе без ясного бачення перспек-тив єдності суспільства. Люди чекають на політиків, які згуртують народ, регіони, країну, будуватимуть суспільні відносини на принципах демократії і відкритого діалогу, справедливості і солідарності, високої моральності і відпо-відальності!

Україна перед вибором: або сконсолідованість і про-рив у майбутнє, або безнадійне відставання!

Блок “За єдину Україну!”, який об’єднав Аграрну партію України, Народно-демократичну партію, Партію промисловців і підприємців України, Партію регіонів та Політичну партію “Трудова Україна”, бере на себе відпові-дальність перед українським народом за зміст та конкретні наслідки державної політики.


^ НАША МЕТА - БАГАТА І СИЛЬНА УКРАЇНА!

НАШІ ЗАВДАННЯ:


^ ПЕРЕМОЖЕМО МИ - ПЕРЕМОЖЕ УКРАЇНА!

КУРС - НА ПОГЛИБЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ

Українська демократія - шанс для розвитку.

Демократія в Україні утвердилась як система держав-ного устрою, форма суспільних відносин. Водночас недо-сконалість політичної системи, низький рівень довіри до політичних інститутів стримують національний прогрес.

Ми проти “демократії для обраних”, підпорядкування демократичних інститутів і цінностей клановим і олігар-хічним інтересам.

^ МИ - ЗА ДЕМОКРАТІЮ ДЛЯ ВСІХ І КОЖНОГО!

МИ ВІДСТОЮЄМО:

Демократичній владі - довіру і підтримку громадян!


^ КУРС - НА ЕКОНОМІКУ ДОБРОБУТУ!

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ - СТАЛИЙ РОЗВИТОК

У 2001 році за рівнем економічного зростання Украї-на увійшла в групу країн-лідерів. Гривня стала стабільною валютою, підвищились реальні доходи населення, приско-рились темпи розвитку всіх галузей економіки.

Першочергове завдання - зберегти досягнуті темпи економічного зростання, перетворити їх на сталу тенден-цію, усунути допущені раніше системні деформації, забез-печити позитивні якісні зміни в економіці.

У стислі строки маємо утвердити економіку іннова-ційного типу, ліквідувати технологічне відставання, спря-мувати стратегічні інвестиції у людину. Економічне підне-сення України - у розвитку науки, освіти, високих техноло-гій, економіки знань, суспільства інновацій.

Наша політика економічних пріоритетів у:

Економіка інновацій - нова перспектива!


^ ДЕРЖАВА СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ІНВЕСТИЦІЇ - В СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Блок “За єдину Україну!” - за політику соціальних ін-вестицій як стратегічного чинника національного прогре-су.

Держава соціальних інвестицій - це цивілізована мо-дель справедливих економічних відносин, яка працює на примноження державної та приватної власності, створює належні умови для інвестицій, гарантує надійну систему соціального захисту, пенсійне і медичне забезпечення. Це дієвий механізм реалізації економічних і соціальних прав та свобод людини, боротьба з бідністю, створення нових робочих місць, гарантія подолання фінансової кризи у ме-дицині і сфері соціального забезпечення.

Єдиній Україні - рівні життєві можливості та дієві со-ціальні гарантії!


^ ДЕРЖАВА ГРОМАДЯН

ПРАВОВА ДЕРЖАВА - ГРОМАДЯНСЬКЕ СУ-СПІЛЬСТВО!

Стратегічний пріоритет блоку “За єдину Україну!” – утвердження правової держави і розвиненого громадян-ського суспільства. Не може бути дієздатної держави без участі громадян, які вміють контролювати владу і спонука-ють її діяти в інтересах суспільства.

Для утвердження в Україні правової держави ми бу-демо сприяти всебічній реалізації конституційних прав громадян, з повагою ставитись до різних світоглядних і ре-лігійних переконань, налагоджувати постійний діалог між владою і суспільством.

Блок “За єдину Україну!” виступає за прискорення адміністративної та судової реформи, громадянський кон-троль за державним апаратом, державну підтримку громад-ських об’єднань, неурядових організацій і громадських фондів.

Влада для громадян - держава для людини!


^ УКРАЇНА РЕГІОНІВ

СИЛЬНІ РЕГІОНИ - НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ!

Блок “За єдину Україну!” - за політику регіонального єднання країни. Ми відстоюємо інтереси кожного регіону, водночас виступаючи проти регіонального егоїзму.

Регіони - це, перш за все, люди, а не формальна гео-графічна або адміністративна одиниця! І курс блоку - на єднання людей в єдину спільноту, єдину соборну державу.

Ми за повноцінну участь регіонів у загальнодержав-ній політиці, за створення Палати Регіонів - другої палати Верховної Ради України.

Для нас дієва регіональна політика це:

Сильні регіони - міцна держава!


^ ЗЕМЛЯ - НАРОДУ УКРАЇНИ

ЄДИНІЙ УКРАЇНІ - ЗАМОЖНЕ СЕЛО!

Настав надзвичайно важливий етап економічних та соціальних перетворень на селі. Селянин став власником землі. Ми вважаємо, що вирішено лише частину необхід-них завдань. Українському селу необхідні сучасна техніка, справедлива цінова політика, нові інвестиції, державна під-тримка соціальної сфери.

Необхідно завершити земельну реформу, розбудува-ти інфраструктуру аграрного ринку, впровадити іпотечне кредитування, створити дієву систему правового захисту власності на землю та її власників.

Державна підтримка фермерських, сімейних, малих та середніх сільськогосподарських підприємств, захист віт-чизняного виробника і запобігання несумлінної конкурен-ції з боку іноземних сільгоспвиробників - шлях до відрод-ження України як житниці Європи.

Селу - нову перспективу!


^ ГЛОБАЛЬНИМ ВИКЛИКАМ - УКРАЇНСЬКУ ЄДНІСТЬ!

ЄДИНА УКРАЇНА - В ЄДИНУ ЄВРОПУ!

Україна - європейська країна за геополітичним роз-ташуванням і культурними традиціями. Її майбутнє нероз-ривно пов’язане з Європою. Потенціал українського наро-ду може розкритися тільки через творче освоєння цінно-стей європейської культури і світової цивілізації.

Ми бачимо Україну центром регіональної економіч-ної інтеграції. Наш блок виступає за гармонізацію зовніш-ньої політики України, за наповнення новим змістом сто-сунків з Росією та країнами СНД, нарощування української зовнішньополітичної, економічної та гуманітарної присут-ності в Європі і світі.

Ми за участь України в міжнародній коаліції бороть-би з тероризмом, формування міжнародної системи захи-сту демократичних цінностей, активне протистояння екс-тремізму та нетерпимості.

Єдиний світ - єдина Україна!

“За єдину Україну!” - це конкретність справ, рішу-чість дій, ясне бачення перспектив!

^ “ЗА ЄДИНУ УКРАЇНУ!” - БЛОК, ЯКИЙ ПЕРЕМОЖЕ!


5877465540957989.html
5877622956795612.html
5877749337729785.html
5877796230235721.html
5878007634980521.html