Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 - страница 25

^ Психічні процеси


Психічні станиПсихічні властивості

пізнавальні (пізнавальна сфера психіки): • відчуття

 • сприймання

 • пам’ять

 • уявлення

 • мислення

 • мовлення

 • уява

 • увага

емоційно-вольові

(емоційно-вольова сфера психіки):


 • емоції

 • воля
 • настрій

 • піднесення

 • ейфорія

 • хвилювання

 • тривожність

 • пригніченість

 • апатія

 • страх

 • зібраність

 • рішучість

 • розгубленість

 • зосередженість

 • сумнів та ін.

 • психологічна готовність до діяльності
(особистісні властивості): • самосвідомість

 • спрямованість

 • характер

 • здібності

 • темперамент
Діяльність, спілкування,

поведінка

(форми активності)^ Рис. Структура психічних явищ


Емпіричні методи


Основні
Додаткові


СпостереженняЕксперимент
^ - Психодіагностичні методи (бесіда, анкетування, тестування та ін.)
- Метод експертних оцінок

- Метод аналізу процесу та

продуктів діяльності

- Біографічний методВключене


Невключене


Лабораторний


Природній
СистематичнеНесистематичнеКонстатуючий


Формуючий

^ Рис. Основні емпіричні методи

Потреби

^ Спонуки

Ціннісні орієнтації
^ Усвідомлені спонуки

(власне мотиви)

- життєві цілі, плани - інтерес

- ідеал

- світогляд

- переконання

- самосвідомість
Неусвідомлені спонуки

- потяг

- бажання

- установкаРис. Структура спрямованості особистості


ГЕНІАЛЬНІСТЬ
ТАЛАНТ

ОБДАРОВАНІСТЬ
С^ ПЕЦІАЛЬНІ ЗАГАЛЬНІЗДІБНОСТІ
НАХИЛИ
ЗАДАТКИ


Рис. Суть здібностей

^ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАМЕНТУ


ТИП
ВНД

ХАРАКТЕРИСТИКА

^ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗБУДЖЕННЯ І ГАЛЬМУВАННЯ
ТИП
ТЕМПЕРА-МЕНТУ

сила

врівноваженість

рухливість


Сильний
Сильний

Врівноважений


Рухливий


Сангвінічний


Нестримний


Сильний


Неврівноважений


Рухливий


Холеричний


Інертний


Сильний


Врівноважений


Малорухливий


Флегматичний


Слабкий


Слабкий


Неврівноважений


Малорухливий


Меланхолічний
Індивідуальний стиль

діяльності“Ядро”

(І група особливостей)
“А”-особливості, що сприяють успіху діяльності
“Б” –особливості, що перешкоджають успіху діяльності

“^ Надбудова до ядра”

(П група особливостей)

“В”- особливості, пов’язані з максимальним використанням позитивних можливостей пристосування (на основі “А”)
“Г” – особливості, які стали сприятливими для успіху діяльності на основі компенсації негативних (“Б”)Схема 1. Структура індивідуального стилю діяльності


^ ХАРАКТЕР ОСОБИСТОСТІПЕРВИННІ

В основі – психічні процеси:

 • Вольові

 • Емоційні

 • ІнтелектуальніМоральні
ВТОРИННІ

В основі – ставлення:

 • до навколишнього світу

 • до діяльності

 • до інших людей

 • до себе

 • до речей

В основі – сторони діяльності:

 • мотиваційні

 • інструментальні
^ РИСИ ХАРАКТЕРУ

^ СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ
І
П
Ш ІУ
^ Процесуальна структура“Утворюючі” діяльності відповідно до регулюючої функції психічного


Структура відповідно до необхідних умов здійснення

^ Сторони діяльності


- Процеси

- Дії


операції


способи дій


навички вміння

- Рухи- Мотив

- Мета

- Планування діяльності

- Переробка інформації

- Оперативний образ

- Прийняття рішення

- Дії

- Перевірка та корекція

результатів
 • Суб’єкт

 • Потреба, мотив

 • Предмет

 • Умови

 • Знаряддя

 • Процес

 • Результат
 • Мотиваційна

 • Змістова

 • Операційна

 • ОрганізаційнаЗМІСТ

Методологічні та теоретичні основи психології ............................................5


Основи спеціальної психології........................................................................20


Юридична психологія.......................................................................................32


Основи психологічного консультування........................................................46

Психологічне супроводження

професійної діяльності.....................................................................................62


Педагогіка..........................................................................................................74


Клінічна психологія..........................................................................................99


Профілактика наркозалежності......................................................................111


Психологічна експертиза................................................................................125


Психологія сім’ї...............................................................................................140


Психологія травмуючих ситуацій .................................................................156

Психологія праці та інженерна психологія...................................................168

Психологія управління....................................................................................182


Типова програма стажування.........................................................................193


Методичні рекомендації з підготовки

дипломних робіт..............................................................................................201


Методичні рекомендації з підготовки до

державного екзамену «Загальна психологія»...............................................215


1 Семінарські заняття з теми(6 год.) рекомендуємо замінити екскурсією до закладу спеціальної освіти.

2 Семінарські заняття з теми(6 год.) рекомендуємо замінити екскурсією до закладу спеціальної освіти.

3 За наявності формуючого етапу дослідження.


5875245319398989.html
5875407945515049.html
5875550735922835.html
5875755164341775.html
5875871507970139.html